Regulaminy konkursów międzyszkolnych

Regulamin Konkursu Ekologicznego

„ Z ekologią za pan brat ”

 

Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy uczniów o środowisku przyrodniczym i sposobach jego ochrony,
 • rozbudzanie świadomości ekologicznej dzieci i ich najbliższych,
 • wzbogacanie uczniów o wiedzę z zakresu budowy, trybu i warunków życia roślin  i zwierząt oraz wiedzę dotyczącą elementów przyrody nieożywionej i wzajemnych relacji między przyrodą ożywioną a nieożywioną,
 • kształtowanie nawyków prawidłowego segregowania odpadów,
 • integracja dzieci z naszej gminy.

Organizacja i przebieg konkursu:

Organizator konkursu:

Organizatorem Konkursu Ekologicznego „ Z ekologią za pan brat ” jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku.

Uczestnicy, terminy i zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Konkursie Ekologicznym „ Z Ekologią za pan brat ” mogą brać udział uczniowie klas  II i III szkół podstawowych z terenu gminy Chynów.
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach:  - etap szkolny – konkurs przebiega według regulaminów szkół macierzystych,  - etap gminny – finałowy, z wyłonieniem zwycięzców i ogłoszeniem wyników zgodnie z regulaminem organizatora.
 3. Etap gminny Konkursu odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku 05 czerwca 2014 r. o godz. 830.
 4. Do etapu gminnego szkoła przystępująca do konkursu może zgłosić maksymalnie               2 uczniów ( w zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczniów oraz nazwę szkoły ). Zgłoszenia należy kierować do organizatora do dnia 03 czerwca 2014 r..
 5. Etap gminny konkursu polegał będzie na wypełnieniu testu wyboru ( zadania zamknięte ), odpowiedziach na pytania ( zadania otwarte ) oraz rozwiązywaniu zagadek tematycznych.
 6. Tematyka konkursu obejmuje treści określone w podstawie programowej oraz wiedzę i umiejętności zdobyte indywidualnie przez uczniów, a wykraczające poza wspomniane treści programowe.
 7. Test przeznaczony do rozwiązania przez uczestników konkursu zostanie wybrany                 w drogą losowania przez Komisję Konkursową w dniu przeprowadzenia konkursu, przewidywany czas rozwiązywania zadań konkursowych wynosi 30 – 35 minut.
 8. Komisja Konkursowa powoływana jest spośród opiekunów uczniów poszczególnych szkół.
 9. Po rozwiązaniu przez uczniów testów Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac uczestników i ogłasza wyniki oraz wręcza dyplomy i nagrody.

Zasady ustalania wyników konkursu:

 1. Oceny prac dokonuje Komisja konkursowa bezpośrednio po ich wykonaniu przez uczniów.
 2. Miejsca ustala się w oparciu o liczbę zdobytych punktów.  Nagrody uzyskują zdobywcy od I do III miejsca, a dyplomy wszyscy uczestnicy konkursu.

Obowiązki organizatora:

 1. Przygotowanie testów.
 2. Udostępnienie sali zapewniającej spokojną pracę uczestników.
 3. Powołanie Komisji Konkursowej.
 4. Zapewnienie nagród i dyplomów.

 


  

 

REGULAMIN KONKURSU EUROPEJSKIEGO

„MŁODZI EUROPEJCZYCY”

DLA KLAS IV - VI

 

 CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie świadomości europejskiej.
 • Propagowanie wkładu kultury polskiej w dziedzictwo europejskie.
 • Popularyzowanie idei integracji europejskiej.
 • Propagowanie wśród uczniów wiedzy o kraju ojczystym, regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym Europy.
 • Poznawanie zagadnień związanych z geografią, historią i ekologią w odniesieniu do Polski i Europy.
 • Popularyzowanie wiedzy o historii powstania Unii, współczesnych. instytucjach europejskich, krajach członkowskich Unii Europejskiej i krajach kandydujących do Unii.

 

ORGANIZACJA KONKURSU

I

 Organizatorem Konkursu Europejskiego dla uczniów kl. IV – VI drugiego etapu kształcenia jest PSP W Budziszynku, odpowiedzialna Ewa Kubicka.

II

  1.W Konkursie Europejskim biorą udział uczniowie kl. IV – VI drugiego etapu kształcenia.

  2.Konkurs przebiega w dwóch etapach:

-         Szkolny – konkurs wg regulaminów szkół macierzystych

-         Międzyszkolny – finałowy z wyłonieniem zwycięzców i ogłoszeniem wyników

  3.Konkurs odbędzie się 15 maja 2014r. w PSP w Budziszynku o godz. 8.30.

  4.Proszę o dokonanie zgłoszenia uczniów do konkursu w terminie do 13 maja włącznie, gdyż wiąże się to z odpowiednim przygotowaniem materiałów i sali.

 Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 uczniów  z każdej szkoły gminy Chynów.

  6.Konkurs będzie polegał na uzupełnieniu testu wyboru, rozwiązaniu zagadek słownych, rebusów obrazkowych, krzyżówek.

Test dotyczyć będzie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, ciekawostek na temat krajów członkowskich, znajomość flag, symboli Unii, stolic państw, położenia na mapie, zabytków architektury, tradycyjnych potraw, waluty, historii Unii, tradycji, świąt, zwyczajów i obyczajów krajów członkowskich Unii, sylwetki sławnych ludzi, instytucji i urzędów Unii.

  7.Narada Jury, ogłoszenie werdyktu, wręczenie dyplomów i nagród.

  8.Przewidziany czas trwania konkursu około 45 minut.

III

 Laureatami konkursu zostają trzej uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów. W razie ewentualnego remisu przewidziana będzie  dogrywka. 

IV

 Literatura:

 • Wielki Atlas Europy – Wydawnictwo DEAGOSTINI
 • Atlas Unia Europejska – geografia, polityka, historia, kultura –Wydawnictwo Świat Książki Warszawa 2005
 • B.Forma: Wędrówki po krajach Unii Europejskiej – Wydawnictwo Iwanowski Płock 2005
 • A i G Barczykowscy: Unia Europejska pytania i odpowiedzi – Wydawnictwo Publicat
 • E.Miedzińska: Atlas Europy dla dzieci – Wydawnictwo Publicat
 • H.Broshe, A.Rosel, Ch.Ruoss: Nasza Europa – Wydawnictwo Philip Wilson Warszawa 2000
 • E i A Kropiwniccy: Najpiękniejsze miejsca Europy – Wydawnictwo Publicat
 • E i A Kropiwniccy: Najpiękniejsze miasta Europy – Wydawnictwo Publicat
 • 100 najpiękniejszych miejsc w Europie – Wydawnictwo Publicat
 • A. Bujak - Piotrowska, E. Grodecka: Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. Ćwiczenia dla klas I-III  
   Wydawnictwo - Res Polona
 • B. Kicińska, I. Łęcka, J. Plit, F. Plit: Odkrywamy Unię Europejską - kompendium wiedzy.  Wydawnictwo - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Internet.